Stanowiska

Dyrektor; Administrator BIP; Administrator Danych Osobowych

Informacje

Dyrektor; Administrator BIP; Administrator Danych Osobowych - Daria Narbut

1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą;
2) organizowanie całości pracy dydaktycznej;
3) określanie i ustalanie sposobu dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów; 6) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji; 7) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 8) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 9) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 10) kierowanie procedurą procesu awansu zawodowego nauczycieli; 11) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organizacji związkowych; 12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych; 13) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 14) organizowanie i nadzorowanie przebiegu sprawdzianu; 15) stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 16) wprowadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego (i za ich zgodą) obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju; 17)dopuszczanie do użytku szkolnego programów nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną; 18) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych; 19) decydowanie o skierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 20) organizowanie służby przygotowawczej pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w Szkole; 21) opracowanie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych; 22) udzielanie na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania oraz określanie warunków jego spełniania; 23) zawiadamianie w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie szkolnym dziecka, o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do Szkoły, które temu obowiązkowi podlegają; 24) występowanie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku; 25) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 26) opracowanie oferty form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców; 27) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 28) sprawowanie w szkole kontroli zarządczej; 29) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 30) powoływanie doraźnych zespołów nauczycieli, których zadaniem jest wybór podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na dany cykl edukacyjny; 31) ustalanie na każdy nowy rok szkolny na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: a) zestawów podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; b) materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 32) podawanie corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w kolejnym roku szkolnym; 33) ustalanie szczegółowych zasad korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów; 34) wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 35) ustalanie zasad gospodarowania zestawami podręczników lub materiałów edukacyjnych; 36) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 3. Do zadań Dyrektora należy ponadto; 1) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 2) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
(wyciąg ze Statutu SP 13 w Olsztynie)

Wicedyrektor

Informacje

Wicedyrektor - Ewa Woźniak

W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły.
3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w szkole.

Główna księgowa

Informacje

główna księgowa - Teresa Póżmirowska

Główna księgowa podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Podstawowy zakres obowiązków został określony przez dyrektora szkoły w dniu 8 X 2002 r. Do obowiązków tych należy między innymi:
1) Realizacja zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie ustalenia procedury kontroli wydatków ze środków publicznyc, zasady wstępnej celowości, legalności, gospodarności zaciagania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli.
2) Stosowanie instrukcji w sprawie kontroli i obiegu dokumentów księgowych w SP 13.
3) Prowadzenie rachunkowości.
4) Kontrola wydatków w zakresie ich zgodności z planem finansowym szkoły.
5) Czuwanie nad prawidłowa realizacją instrukcji obiegu dokumentów w SP 13
6) Zatwierdzanie dokumentów do wypłaty.
7) Uzgadnianie zapisów w księgach inwentarzowych z ewidencją księgową z kierownikiem gospodarczym wg. stanu na 31 grudnia.

Sekretarz szkoły ; Redaktor BIP

Informacje

Sekretarz szkoły ; Redaktor BIP - Joanna Świdwa

Stanowisko Sekretarza szkoły podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. W SP 13 Sekretarz szkoły pełni także funkcję kasjera.Podstawowy zakres obowiązków został określony w dniu 19 grudnia 2012r. Do zakresu obowiązków należy między innymi:
1) Prowadzenie kancelarii szkolnej.
2) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania.
3) Prowadzenie akt osobowych nauczycieli zatrudnionych w SP 13.
4) Bieżące załatwianie spraw uczniów, rodziców.
5) Sporządzanie sprawozdań GUS i innych. 6) Wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych.
6) Przyjmowanie gości i interesantów dyrektora szkoły.
7) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników szkoły.
8) Obsługa urządzeń biurowych.
Dyrektor SP 13 udzielił Sekretarzowi szkoły następujacych upoważnień:
1) Pełnienie funkcji ADMINISTRATORA w systemie SIO i HERMES.
2)Do dostępu do bazy danych SIO.
3) Przetwarzania danych osobowych w Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu naboru uczniów do klas I.
4) Pełnienie funkcji ADMINISTRATORA w systemie NABÓR
5) Do dokonywania sprostowań błędów i omyłek w księgach ewidencji i w księgach uczniów SP 13.
6) Do przetwarzania danych osobowych we wskazanym zakresie.
7) do prowadzenia akt osobowych aktualnie zatrudnionych nauczycieli oraz byłych nauczycieli emerytów i rencistów.
8) Stosowania Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
9) Stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.
10) Do podpisywania dostarczonych przez dostawcę dowodów ilościowych i jakościowych porcji owoców i warzyw w związku z udziałem szkoły w akcji: ,,Owoce w szkole".

Prezydent Miasta Olsztyna udzielił Sekretarzowi szkoły upoważnień do:
1) Przetwarzania danych osobowych ze zbioru o nazwie: ,,System komputerowego wspomagania pracy jednostek oświatowych ,,PABS".

Sekretarz szkoły w związku z powierzeniem obowiązków kasjera ponosi materialną odpowiedzialność za powierzone pieniądze i inne wartości.

Kierownik gospodarczy

Informacje

kierownik gospodarczy - Zbigniew Lemański

Kierownik gospodarczy podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.Kieruje pracownikami obsługi oraz kuchni.Podstawowy zakres obowiązków został określony 31 XII 2002r. Do podstawowych obowiązków należy między innymi:
1) Dokonywanie wstepnej oceny celowości, legalności i gospodarności wydatków na bieżącą działalność SP 13 w zakresie wydatków na zakup materiałów biurowych, eksploatacyyjnycj, itd.
2) Sporzadzanie projektu planu finansowego w zakresie wskazanym przez dyrektora SP 13.
3)Realizowanie wydanych przez dyrektora Zarzadzeń w zakresie obiegu dokumentów.
4) Dokonywanie kontroli merytorycznej, legalności, celowości i gospodarności zakupów.
5) Przeprowadzanie procedury zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem.
6) Dbanie wraz z podległymi mu pracownikami o czystość obiektu.
7) Prowadzenie spraw kadrowych dla pracowników administracji i obsługi aktualnie zatrudnionych oraz byłych pracowników rencistów i emerytów.
8) Prowadzenie spraw związanych z dożywianiem uczniów przez MOPS i inne podmioty.

Księgowa

Informacje

księgowa - Renata Pogorzelska

Zakres obowiązków określony w dniu 7 X 2002 r. (ze zmianą )zawiera między innymi:
1)Realizacja wydanych przez dyrektora SP 13 zarządzeń w zakresie: procedur kontroli wydatków ze środków publicznych, zasad wstępnej oceny celowości (...), kontroli i obiegu dokumentów księgowych,
2) Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
3) Sporządzenia listy płac pracowników.
4) Odpowiada za prawidłowe dyspozycje kwot na przelewy bankowe.
5)Prowadzi karty wynagrodzeń pracowników.
6) Prowadzi dokumentację dotycząca świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego.
7) Wylicza zaświadczenia lekarskie.
8) Sporządza dokumentacje do ZUS, US.
9) Wystawia zaświadczenia finansowe dla pracowników.
10) Rozlicza roczne PIT-y.
11) Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem grupowym na życie pracowników.
Dyrektor SP 13 upoważnił księgowa do przetwarzania danych osobowych w SP 13 w określonym w piśmie zakresie.

Intendentka

Informacje

intendentka - Maria Malgrem

Intendentka podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Zakres obowiązków został określony pismem w dniu 16 sierpnia 2005r. Do podstawowych obowiązków należy między innymi:
1) zakup surowców i niezbędnych artykułów do przygotowania posiłków, zgodnie z rozstrzygniętymi na dany rok kalendarzowy zamówieniami publicznymi.
2)Nadzór i w razie potrzeb wykonywanie pracy związanej z przygotowywaniem posiłków w stołówce i kuchni SP 13.
3) Przestrzeganie przepisów bhp, sanitarnych i p/poż.
4) Obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu szkoły.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Informacje

opiekun Samorządu Uczniowskiego - Ilona Dukielska

1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organy Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szkoły, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.
4. Uczniowie mają prawo do:
1) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
2) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
3) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
4) organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
(wyciąg ze Statutu SP 13 w Olsztynie)

Przewodnicząca Rady Rodziców

Informacje

Przewodnicząca Rady Rodziców - Małgorzata Szepioła-Uściłko


1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców.
5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, o którym mowa w § 5;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pedagog szkolny

Informacje

Pedagog szkolny - Aneta Moroz

. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy:
1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
2) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;
7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
8) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
9) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów;
10) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
11) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 12) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
13) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
14) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli.

Psycholog szkolny

Informacje

Psycholog szkolny - Anna Duszkiewicz

. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy:
1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
2) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;
7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
8) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
9) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów;
10) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
11) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 12) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
13) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
14) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli.

Logopeda szkolny

Informacje

Logopeda szkolny - Magdalena Zdziebłowska

Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy;
3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych uczniów.

Doradca zawodowy

Informacje

Doradca zawodowy - Małgorzata Sutnik

Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Terapeuta pedagogiczny

Informacje

Terapeuta pedagogiczny - Alina Piotrowska

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych uczniów.

Nauczyciel bibliotekarz

Informacje

Nauczyciel bibliotekarz - Narcyza Piotrowska

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji bibliograficznych, źródłowych i tekstowych;
3) poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;
4) konserwacja zbiorów;
5) inwentaryzacja i selekcja zbiorów;
6) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;
7) udział w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
8) rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych;
9) wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 10) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.
2. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki) tego działu.
3. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2016 08:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Kirzenkowski
Ilość wyświetleń: 911
10 października 2018 10:48 (Daria Narbut) - Zmiana danych stanowiska: Wicedyrektor.
10 października 2018 09:20 (Daria Narbut) - Dodanie stanowiska: Nauczyciel bibliotekarz.
10 października 2018 09:18 (Daria Narbut) - Dodanie stanowiska: Terapeuta pedagogiczny.
Zatrzymaj banner przewijany